WAŻNA INFORMACJA !

Drodzy Rodzice !!!

W związku z sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zgodnie z motywem 46 RODO (przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się) i na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego ...) oraz art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej), Dyrektor Przedszkola zawiadamia, że o wynikach naboru dzieci do Przedszkola, rodzice i opiekunowie prawni mogą dowiadywać się również drogą elektroniczną oraz telefonicznie

Jednocześnie informuje się, że Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola (art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Zgodnie z ust. 4 tej regulacji listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Wnioski rekrutacyjne mogą wpływać w wersji elektronicznej np. skany podpisanych deklaracji.

****

?Zadania dla dzieci"

W menu bocznym przedszkolnej strony internetowej, utworzona została zakładka ?Zadania dla dzieci". Znajdują sie tam zadania przygotowane przez nauczycielki dla każdej z grup przedszkolnych.  Zawieszenie zajęć w placówce nie jest czasem feryjnym. Dzieci  z pomocą rodziców są zobligowane do pracy w domu. Zamieszczone karty pracy służą utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy.